Arvot ja työskentelyote

Arvot ja työskentelyote
Ilon palloja

”Kaiken toimintamme lähtökohtana on halu tuottaa onnistumisen ja ilon kokemuksia. Perhepalvelut ILO Oy:n arvot ovat avoimuus, dialogisuus, kohtaaminen, lapsikeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys. 

Arvot perhekuntoutuksessa

Kohtaaminen, avoimuus, dialogisuus, lapsikeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys

DIALOGISUUS

Perhepalvelut ILO Oy:n työntekijöinä olemme sitoutuneet rakentamaan luottamuksellista yhteistyötä ja dialogista kohtaamista asiakkaidemme kanssa jokaisessa kohtaamisessamme. Dialogisessa keskustelussa osallistujat ovat tasa-arvoisia ja dialogi rakentuu toisen näkökulmia ymmärtävälle ja myötäelävälle kuuntelulle. Käytännön tasolla dialogisuus näkyy esimerkiksi niin, että autamme asiakasta ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Lisäksi varaamme asiakkaan kuuntelemiselle riittävästi aikaa, jotta on mahdollista saavuttaa yhteinen ymmärrys asioista. 

 

Kohtaaminen 

merkitsee meille arvona asiakkaan kunnioittamista ja arvostamista jokaisella tapaamiskerralla asiakkaan omat lähtökohdat huomioiden. Näin toimien rakennamme luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen, joka mahdollistaa muutoksen toteutumisen. Asiakasta kunnioittava, läsnäoleva ja kiireetön kohtaaminen ovat toimintamme peruspilari, jota toteutamme jokaisella tapaamiskerralla. 

Avoimuus

tarkoittaa läpinäkyvyyttä kohtaamisessa. Käytännössä tämä ilmenee niin, että sanoitamme asiakkaillemme työskentelyprosessin kulkua jokaisella tapaamisella ja asiakas on tietoinen, mitä heidän tilanteestaan kirjataan asiakirjoihin ja -suunnitelmiin. Työntekijöinä vastuullamme on ohjata asiakasta viemään sovitut työskentelyn tavoitteet käytännön toiminnan tasolle niin, että asiakas ymmärtää, mitä muutosta hän on lähtemässä toteuttamaan arjessa. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa konkreettiset keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Asiakas osallistuu joka tapaamisella tapaamiskertojen suunnitteluun – näin avoimuuden periaate lisää samalla asiakkaan pysymistä kartalla omassa prosessissaan.

Lapsikeskeisyys

tarkoittaa meille Perhepalvelut ILO Oy:ssä arvona ja työskentelyotteena sitä, että lapsi ja hänen tarpeensa on puheena jokaisessa tapaamisessa. Työskentelyssämme vahvistamme lapsen äänen kuulluksi tulemista perheessä. Lapselle kuuluu työskentelyprosessissa omat henkilökohtaiset tapaamiset työntekijän kanssa, joiden toteuttamistapa valitaan lapsen tavoitteista ja tarpeista lähtien. Vahvistamme työskentelyssämme lapsen osallisuutta ja toimijuutta hänen asiakasprosessissaan.

Ratkaisukeskeisyys

tarkoittaa meillä sitä, että asiakas on asiantuntija omassa elämässään ja löytää ratkaisut ongelmiinsa. Käytännön työskentelyssä tämä näkyy niin, että asiakasta kuullaan hänelle merkityksellisissä asioissa. Asiakasta ohjataan muodostamaan ongelmien sijaan tavoitteita ja kiinnittämään huomiota asioihin, jotka edistävät tavoitteisiin pääsemistä.

Keskeistä työskentelyssä on asiakkaan onnistumisten ja voimavarojen kuuleminen ja niistä palautteen antaminen, tavoitteen asettelu sekä luovien ratkaisutapojen etsiminen. Koska ratkaisukeskeisessä työskentelyssä huomio on asiakkaiden vahvuuksissa ja muutostoiveissa, työskentely vahvistaa niiden toteutumista. Autamme asiakasta huomaamaan pienet poikkeustilanteet, milloin asiat ovat jo olleet, edes pienen hetken verran hyvin.

Olemme huomanneet käytännön asiakastyössä, että myönteisten asioiden esiin nostaminen on lisännyt keskustelutilanteissa myönteistä ilmapiiriä ja hyvällä energialla on ollut helpompi jatkaa vaikeidenkin asioiden työstämistä ja asettaa yhteisiä tavoitteita.

Ratkaisukeskeisen työotteen käyttäminen asiakastyössä on palkitsevaa, koska ratkaisukeskeisillä menetelmillä asiakkaat pääsevät asioissaan eteenpäin, innostuvat muutoksen tekemisestä ja antavat usein työntekijöille hyvää palautetta työskentelystä. Asiakkaat ovat kertoneet oppineensa työskentelyn aikana huomaamaan ympärillään onnistumisia ja näkemään asioita uudella tavalla, sekä löytämään itsestään voimavaroja.

Hienointa ratkaisukeskeisessä työskentelyprosessissa on ollut kuulla asiakkailta, miten työskentely on auttanut heitä näkemään toivoa silloinkin, kun sitä kaikkein vähiten on näkyvissä!